Jak przekazać 1,5% na OPP

Chcesz przekazać 1,5% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego? Sprawdź, jak tego dokonać. Poniżej przedstawiamy wskazówki i porady przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w zeznaniu

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

 • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
 • nie korzystasz z odliczeń,
 • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja).

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

Jak wybrać OPP

Możesz wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1,5% podatku należnego, który wynika ze złożonego przez Ciebie zeznania rocznego albo złożonej korekty tego zeznania.

Wyboru OPP dokonasz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Wykaz tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, natomiast publikowany do 15 grudnia. Jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz zasady jego prowadzenia, uregulowane zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz OPP prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Uwaga: Jeśli jesteś nierezydentem (osobą, która zgodnie z przepisami nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce) składając zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierz OPP z wykazu OPP określonego za poprzedni rok podatkowy.

Zasady przekazywania 1,5% podatku na OPP

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku należnego wynikającego:

 • z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
 • z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania kwoty 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Jak przekazać 1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT

Infografika. Jak przekazać 1 % podatku na rzecz wybranej OPP. Wersja tekstowa dostępna poniżej

Pokaż wersję tekstową ikonografii

Pliki do pobrania

Pytania i odpowiedzi

 1. Co z 1,5% na OPP osób, które rok wcześniej przekazały 1% na organizację, która przestała istnieć/straciła status OPP?
 2. Co w sytuacji jeśli organizacja istnieje i posiada status OPP, ale nieaktualny jest cel szczegółowy, bo np. dziecko, na które chce przekazać 1%, jest już podopiecznym innej organizacji?
 3. W tym roku chcę po raz pierwszy rozliczyć się wspólnie z mężem. Która OPP zostanie wskazana we wspólnym zeznaniu w usłudze Twój e-PIT?
 4. Co jeśli nie wskazałem w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chciałbym przekazać 1,5% wybranej organizacji w tym roku?
 5. Jak mogę sprawdzić/skorygować deklarację np. w zakresie OPP, jeśli nie posługuję się komputerem?
 6. Co z emerytami i rencistami, którzy zamierzają skorzystać z możliwości wskazania OPP w PIT-OP (czyli z osobami rozliczanymi przez organy rentowe)?
 7. Czy w usłudze Twój e-PIT zgodę na przekazanie OPP informacji o 1,5% podatku zaznaczam co roku podczas wypełniania 1% w zeznaniu?
 8. Czy kwota 1% podatku z ubiegłego roku będzie przepisana do zeznania za rok bieżący?
 9. W jaki sposób jako emeryt/rencista mogę przekazać 1,5% podatku, jeśli mam kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty „0” i nie mam profilu zaufanego (PZ) i nie korzystam też z bankowości elektronicznej? Czy mogę to zrobić przez e-Deklaracje lub papierowo? W jaki sposób powinienem podpisać się w e-Deklaracjach?
 10. Czy jeśli rozlicza mnie organ rentowy i w ubiegłym roku przekazałem 1%, to czy ZUS może przepisać OPP do rozliczenia?
 11. Jeśli złożyłem w ubiegłym roku zeznanie w usłudze Twój e-PIT i przekazałem 1% podatku, to w kolejnym roku muszę wypełnić zeznanie tylko po to, żeby przekazać 1,5%?

Podstawa prawna

 • art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)
 • art. 21b ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie)

To może Ci się przydać

Rozliczam sie jako osoba nieprowadząca działalności

Rozliczam sie jako osoba prowadząca działalność

Skip to content